File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Swedish.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Swedish.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Swedish.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Swedish.lang
Date: 2 years ago
Size: 901 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Swedish translation * @name Swedish * @anchor Swedish * @author <a href="http://www.kmmtiming.se/">Kristoffer Karlström</a> */ { "sEmptyTable": "Tabellen innehåller ingen data", "sInfo": "Visar _START_ till _END_ av totalt _TOTAL_ rader", "sInfoEmpty": "Visar 0 till 0 av totalt 0 rader", "sInfoFiltered": "(filtrerade från totalt _MAX_ rader)", "sInfoPostFix": "", "sInfoThousands": " ", "sLengthMenu": "Visa _MENU_ rader", "sLoadingRecords": "Laddar...", "sProcessing": "Bearbetar...", "sSearch": "Sök:", "sZeroRecords": "Hittade inga matchande resultat", "oPaginate": { "sFirst": "Första", "sLast": "Sista", "sNext": "Nästa", "sPrevious": "Föregående" }, "oAria": { "sSortAscending": ": aktivera för att sortera kolumnen i stigande ordning", "sSortDescending": ": aktivera för att sortera kolumnen i fallande ordning" } }